Visie van Werkgroep Wonen en Woonomgeving

Missie
De werkgroep streeft ernaar het ouderen mogelijk te maken langer zelfstandig te wonen in een veilige woning in een door hen gewenste woonomgeving.

Doelstelling
Informatie over veilig wonen is eenvoudig vindbaar en toegankelijk. Ook is duidelijk welke organisaties en partijen daarbij kunnen adviseren.Periodieke informatie bijeenkomsten zorgen ervoor dat senioren en hun omgeving zich bewust zijn van de afnemende lichamelijke flexibiliteit en het daaruit voortkomende risico op ongevallen in en om het huis.
Vanuit dit bewustzijn kan men tijdig kiezen voor, het op maat “opplussen” van de huidige woning of, voor een levensloop bestendige woning.Vrijwilligers en professionals geven tijdens gesprekken actief informatie aan de doelgroep. Ook signaleren zij waar mogelijk onveilige woonsituaties bij (oudere) senioren. Op verzoek van de senior en zijn of haar mantelzorg omgeving is verdergaande advisering mogelijk.
In de gemeente Best is er in de verschillende marktsegmenten, sociale huur, middel dure – vrijesector huur en koop, op de juiste locaties voldoende aanbod van levensloop bestendige woningen.

Organisatie
Inrichten en deelnemen in een afstemgroep met professionals van onder andere thuiszorg, welzijn, woningcorporaties en vrijwilligers. De afstemgroep zorgt voor de verspreiding van informatie en organiseert via huisbezoek de mogelijke signalering van onveilige woonsituaties.Opzetten en deelnemen in een team van daarvoor opgeleide vrijwilligers en professionals dat aanbevelingen en advisering over verbeteringen doet, voorlichtingsbijeenkomsten organiseert en de betreffende informatie actueel houdt.
Het aanbod en de realisatie van voldoende levensloop bestendige woningen is vast agendapunt in het periodiek overleg tussen het gemeentebestuur en vertegenwoordigers van de SeniorenRaadBest.

Acties

    • Starten van opleidingen voor vrijwilligers op het gebied van signalering en advisering over veilig en levensloop bestendig wonen.
    • In samenwerking met de bestaande professionele organisaties teams voor informatie, signalering en advies inrichten.
    • Op internet, in Bestwijzer en via flyers informatie over wonen, veiligheid, opplussen en de weg naar realisatie geven.
    • Organiseren periodieke bijeenkomsten in samenwerking met politie, brandweer en gespecialiseerde bedrijven over veiligheid in huis en woningaanpassing.
  • Periodiek overleg met de gemeente en stakeholders over de realisatie van levensloopbestendige woningen.