SeniorenRaadBest streeft naar passende woningen voor ouderen

 

In de missie van de SeniorenRaadBest is wonen en de woonomgeving als een van de aandachtsvelden benoemd. Het streven is senioren in Best de mogelijkheid bieden om zolang mogelijk in de huidige woning of woonomgeving op een prettige, comfortabele en veilige manier te blijven wonen. Dit is onder andere gebaseerd op het Behoefteonderzoek Senioren. Een werkgroep besteedt continu aandacht aan dit onderwerp.

Uit het Behoefteonderzoek, uitgevoerd door prof. dr. M. Kardol, blijkt dat wonen voor senioren aandacht verdient. Ouderen moeten zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen, maar de voorwaarden om dat te kunnen moeten wel aanwezig zijn. De gemeente stelt voor het einde van dit jaar een rapport op over een woonzorgstructuur in Best. De nota wordt daarna door de gemeenteraad besproken om tot beleid te komen.

Continu betrokken
Senioren moeten volgens de werkgroep Wonen en woonomgeving van de SeniorenRaadBest de mogelijkheid krijgen een andere passende woning (veilig, comfortabel en prettig) te betrekken. Eventueel in de eigen wijk of buurt met een beter of bereikbaarder voorzieningenniveau. “Ook moet het mogelijk zijn bijzondere woonvormen voor gelijkgestemde groepen te realiseren”, vindt Jo Goossens van de werkgroep. “De werkgroep is door eigen activiteiten en contacten met andere organisaties en instanties continu betrokken bij alle deelgebieden van het werkveld.”

De werkgroep, bemenst met specifieke deskundigheid, verzorgt onder andere periodieke informatie, zoals lezingen en bijeenkomsten over woningaanpassing; de opmaak en actualisatie van eenvoudig toegankelijke informatie zoals brochures, een website, documentatie en voorbeelden van toe te passen materialen en aanpassingen; heeft contactpersonen en deskundigen voor huisbezoek en specifiek advies en voert periodiek overleg met de gemeente Best en marktpartijen zoals corporaties, projectontwikkelaars en beleggers. Dit om bestemmingsplannen te actualiseren, eventueel nieuw te redigeren en initiatieven voor de doelgroepen te stimuleren.