Krachtenbundeling

Aanleiding
Het ‘Behoefteonderzoek senioren Gemeente Best’ (BOS) van professor Tiny Kardol (Vrije Universiteit Brussel 2012 & 2016) toont aan dat onder zelfstandig wonende senioren in onze gemeente Best behoefte is aan hulp in het beperken van eenzaamheid door zingevende contacten en activiteiten, vergroten van de autonomie door het wegnemen van belemmeringen in mobiliteit en in de woning/woonomgeving en verbetering van het welbevinden door ondersteuning bij teruglopende gezondheid, beginnende dementie of in geval van mishandeling. In het in 2020 herhaalde BOS-onderzoek en het bevolkingsonderzoek Best van de GGD zijn deze bevindingen opnieuw vastgesteld.

De onderzoeken zijn anoniem en de hulpvraag daarmee niet op personen te herleiden. Zowel de professionele als vrijwillige hulpverlening herkende de omvang van de vraag niet, er bleek een verborgen hulpvraag te bestaan.

Medio 2016 hebben de seniorenverengingen PVGE en KBO in hun samenwerking binnen de Senioren Raad Best het initiatief genomen om de bestaande contacten van hun vrijwilligers met senioren in Best te gaan richten op het vinden van de ‘verborgen’ hulpvragers. Dit met het doel de hulp vragende die dat wenst te kunnen helpen. Het initiatief wordt tot uitvoering gebracht onder auspiciën van een daartoe ingerichte stuurgroep van vertegenwoordigers uit de beide verenigingen en wordt uitgevoerd in het project Krachtenbundeling.

Start van het project.
In 2017 hebben daartoe uit beide verenigingen een twintigtal vrijwilligers die regelmatig ‘achter de voordeur’ komen van senioren bij wijze van proef een training in alertheid op hulpvraag gekregen in het project Krachtenbundeling. De training werd ontwikkeld door Welzijn Best en Omstreken (WBO) en gegeven door deskundige leden uit de verenigingen. Inmiddels hebben zo’n 50 vrijwilligers de training doorlopen en toegepast in de loop van het jaar. In de evaluatie bleek dat er inderdaad verborgen hulpvraag gevonden werd en dat bij de hulp vragende de wens bestond hulp te krijgen. Vraag bij de vrijwilligers was om ondersteuning te kunnen vinden naar het bepalen van de weg naar hulp en oplossingen. Reden om de aanpak te willen voortzetten met uitbreiding en invulling van de vraag van de vrijwilligers naar een meldpunt.

Uitbreiding van het project.
Voortzetting is in 2018 ingezet door uitbreiding van het project ‘krachtenbundeling’ met het meldpunt. De benodigde groep vrijwilligers wordt twee maal per jaar verder uitgebreid met training en wordt tot een team gevormd door eveneens twee maal per jaar een terugkom middag onder coördinatie van het meldpunt. De coördinatoren in het meldpunt vormen de brug tussen vrijwilligers en professionele hulpverleners om de hulpvragers naar de adequate hulp te begeleiden.

Het meldpunt heeft als doel de verborgen hulpvraag onder de 7000 senioren in Best inzichtelijk te maken en een netwerk van zo’n 200 vrijwilligers te ondersteunen om (waar dat door de hulpvrager gewenst wordt) de hulpvrager te begeleiden naar adequate (vrijwillige of professionele) hulp.

Achterliggende doelstelling is om bij een succesvolle afronding de werkwijze aan de Senioren Raad Best over te dragen om over het verdere vrijwilligersnetwerk van Best uit te rollen en structureel te koppelen aan het professioneel hulpverleningsveld.

Werking van het project
Veel leden van onze verenigingen en zeker de daarin actieve vrijwilligers hebben regelmatig contact met andere leden van onze vereniging. Meestal in verenigingsactiviteiten of het samen voorbereiden daarvan. Bij dat onderling contact met die anderen of bij hulp in administratie of computergebruik thuis blijkt af en toe dat er iets niet goed is of dwars zit bij die mensen. Of blijken mensen langere tijd niet te komen opdagen vanwege hun gezondheid of hun situatie.

In het project ‘Krachtenbundeling’ trainen we onze vrijwilligers en belangstellende leden om in die contacten eenzaamheid, huiselijke problemen of andere hulpvraag te signaleren. Gesignaleerde hulpvraag melden de vrijwilligers in het centraal meldpunt van het project, bemenst met deskundige vrijwilligers die de hulpverleningsmogelijkheden in de verenigingen en in het professionele veld kennen. In overleg met de hulpvraag melder en met toestemming van de hulp vragende wordt contact gelegd tussen de hulp vragende en de persoon/organisatie die de meest adequate hulp kan bieden.

Wil je meer informatie of misschien wel meehelpen in het project? Bel Cor van den Bosch, 06 50638128 of mail voorzitter@pvge-best.nl

NB: Basis voor realisatie
De opstart in 2016/17 van het project is mede mogelijk geworden door subsidie uit het fonds van Zorgbelang Brabant genaamd “Potje met Geld”, de voortzetting van het project in 2018/2020 met uitbreiding en inrichting van een meldpunt wordt mede mogelijk door subsidie uit het Fonds Sluyterman van Loo. Huidige voortgang wordt bekostigd uit gemeentelijke subsidie en bijdragen uit de SeniorenRaadBest

Als de opstart en uitbreiding binnen de verenigingen succesvol is zal de methodiek worden overgedragen aan de SRB om uit te rollen over de verenigingen van Best en nog niet deelnemende professionele organisaties. De Gemeente Best kijkt met belangstelling toe hoe het project zich ontwikkelt.