Jaarverslag SRB 2022

JAARVERSLAG 2022 SENIORENRAADBEST

Na een periode waarin veel activiteiten vanwege de Corona-pandemie niet of maar zeer beperkt door konden gaan, kon SeniorenRaadBest vanaf het voorjaar 2022 weer een groot aantal activiteiten oppakken. Naast het continueren van alle reguliere en bekende activiteiten was er in 2022 vooral aandacht voor:
– het uitvoeren van het project Gezond Best samen fit,
– de organisatie van twee benefietconcerten, de Paasproms en de KerstProms ten voordele van dit project,
– de follow up van het Behoefteonderzoek Senioren van Best uit 2021,
– de verdere inrichting en het beheer van het Senioren Trefpunt, dat net voor de Corona-pandemie in gebruik was genomen.

Activiteiten

Project Gezond Best samen fit

SeniorenRaadBest is formeel de eigenaar van dit ambitieuze project waarin verder andere partijen betrokken zijn, alle vertegenwoordigd in een stuurgroep met als projectleider Cor van den Bosch. Naast SeniorenRaadBest hebben we het dan o.a. over de organisaties PVGE Best, KBO Best, Gemeente Best, Zorgverzekering CZ en over diverse professionele dienstverleners. Voor dit project is een doorlooptijd gepland van twee jaar, vanaf najaar 2021 tot najaar 2023, met het doel om in deze periode ca. 200 Bestenaren te begeleiden naar een betere gezondheid, in de ruimste zin van het woord. Het is de bedoeling om dit project in het najaar van 2023 over te dragen aan de Gemeente Best. In dit rapportjaar is genoemde doelstelling nu voor een 40 tal Bestenaren, in vier groepen van elk ca. 10 deelnemers, gerealiseerd. Het project lijkt nu, na de nodige PR en communicatie-activiteiten, op stoom te zijn gekomen. Positief is ook dat de benodigde financiële middelen bijeen zijn gebracht.

De organisatie van de PaasProms en de Kerstproms

Beide concerten, gehouden in de kazerne van Oirschot waren benefietconcerten voor het project GezondBest samen fit. Het eerste dat plaats vond op 17 april 2022, was eigenlijk een uitgestelde KerstProms 2021, veroorzaakt door de Corona-pandemie, had een opbrengst van ca € 2700,-. Het tweede vond plaats op 17 december 2022 en had een opbrengst van ruim € 8300,-

Follow-up van het Behoefte Onderzoek Senioren (BOS)

Om vervolg te geven aan de aanbevelingen van Prof. Kardol, zoals opgenomen in zijn eindrapport 2021, was er in eerste instantie een stuurgroep samengesteld. Deze stuurgroep bestond uit een ambtenaar van de Gemeente Best en vertegenwoordigers van SeniorenRaadBest en LEVBest. De ambtenaar van de gemeente heeft echter helaas geen stappen kunnen ondernemen om de gedane aanbevelingen verder uit te werken. Door SeniorenRaadBest is vervolgens een samenvatting opgesteld van het BOS onderzoek uit 2021,waarin ook de relatie is gelegd met het eerdere onderzoek uit 2012 en vervolgens is deze samenvatting met een aantal conclusies toegestuurd aan het nieuwe College van Burgemeester en Wethouders en aan de nieuwe Gemeenteraad.

Inrichting en beheer van het Senioren Trefpunt

Nadat het Senioren Trefpunt in februari 2020, net vóór de Corona-pandemie, in gebruik was genomen, konden we in 2022 eindelijk verder met het inrichten en het organiseren van het gebruik ervan. In de loop van 2022 hebben steeds meer clubs en activiteiten van de drie seniorenorganisaties de weg gevonden naar het Senioren Trefpunt. Het vrije-inloopgebruik ervan door alle Bestenaren kan weliswaar nog een stuk beter, maar dit neemt wel gestaag toe. In principe kan iedereen een reservering voor gebruik aanvragen via de website van de seniorenraad en ook is het mogelijk om op die plek inzicht te krijgen in de huidige bezetting van het Trefpunt. In 2022 is ook de inrichting van deze accommodatie op diverse punten aangepast, o.a. met TV en audio apparatuur en met verbeterde luchtkwaliteit en er is een plan gemaakt om in 2023 de inrichting verder te verfraaien en aan te passen.

De Zorg-en Dienstenwijzer voor de Senioren van Best

De onvolprezen Zorg- en Dienstenwijzer voor de senioren van Best, voor het eerst uitgegeven in 2015, is ook in 2022 weer up-to-date gehouden. Enerzijds zijn deze updates continu verwerkt in een online versie op de website van de seniorenraad en anderzijds is ook het boekwerkje van inmiddels 112 pagina’s weer een drietal keer als bijgewerkte versie bijgedrukt en voor belangstellenden gratis beschikbaar gesteld via de receptie van Bestwijzer. Van deze laatste service is in 2022 weer ruim 250 keer gebruik gemaakt.

Werkgroep Zorg

Deze werkgroep is ook in 2022 weer om de zes weken bij elkaar gekomen om diverse issues en initiatieven te bespreken m.b.t. verbetering van de zorgverlening voor de Bestse senioren. Zij doen dat in verbinding met LEVBest en de Adviesraad Sociaal Domein.
Een bijzonder initiatief van deze werkgroep in 2022 was het samenstellen en ontwerpen van een “Informatiekaart” vooral bedoeld voor de senioren van Best en geschikt als zogenaamde “Meterkastkaart”. Van deze kaart zijn 15.000 exemplaren gedrukt, waarvan er 12.000 zijn verspreid als bijlage van de Groeiend Best editie van 14 februari 2023. Daarnaast is deze kaart ook gratis verkrijgbaar bij de receptie van Bestwijzer.
Een andere doorlopende activiteit vanuit deze werkgroep was het afstemmen van de clientondersteuningsactiviteiten voor alle senioren van Best door de drie clientondersteuners.

PR- en Communicatieactiviteiten

Belangrijke informatie voor alle senioren van Best is ook in 2022 weer elke maand gepubliceerd op de seniorenpagina van Groeiend Best. SeniorenRaadBest verzamelt daartoe alle relevante input van KBO Best, PVGE Best en SeniorenRaadBest. De nadruk ligt daarbij op geplande activiteiten waar alle senioren van Best (dus ook niet-KBO- en niet-PVGE leden) aan deel kunnen nemen en op artikelen die van belang zijn voor het welzijn van senioren.

Aan ruim 2000 emailadressen van Bestse senioren is er ook in 2022 weer een tiental keer een elektronisch informatiebulletin toegestuurd. Deze bulletins die ook op de website van de SeniorenRaadBest terug te vinden zijn, bevatten soms bewust doublures van wat al in Groeiend Best is gepubliceerd, maar informeren daarnaast ook vaak over activiteiten van andere organisaties van Best die relevant zijn voor senioren, maar die door plaatsgebrek op de seniorenpagina op die manier toch extra aandacht krijgen.

Voor haar PR activiteiten maakt SeniorenRaadBest ook dankbaar gebruik van de media van KBO Best en PVGE Best, maar bijvoorbeeld ook van PleinBest, het Eindhovens Dagblad en andere.

Informatiebijeenkomsten

SeniorenRaadBest beoogt jaarlijks een viertal informatiebijeenkomsten te organiseren over thema’s die gerelateerd zijn aan het welzijn van senioren in brede zin, waarvan twee in het voorjaar en twee in het najaar. Door de coronaperikelen zijn de vier informatiebijeenkomsten in 2022 alle in de tweede helft van het jaar terechtgekomen. Vanzelfsprekend waren deze bijeenkomsten in principe weer toegankelijk voor alle inwoners van Best, i.h.b. voor senioren, maar zeker niet uitsluitend.

Op 15 september hadden we in het Senioren Trefpunt een informatiebijeenkomst over “Geheugenkracht” i.s.m. Alzheimer Nederland.

Op 6 oktober hadden we in het Prinsenhof een informatiebijeenkomst “Rondom de laatste levensfase en het levenstestament” door Miriam van Schijndel.

Op 10 november hadden we in het Prinsenhof een informatiebijeenkomst met als thema “Houd je hart gezond” door Chris Kinders van GGD Zuid-Oost Brabant.

Op 1 december hadden we in het Prinsenhof een informatiebijeenkomst over “Patiëntenrecht” door Jan Willem Popelier van GGD Zuid-Oost Brabant.

Project Krachtenbundeling

Dit project heeft in 2022 geen echte voortgang gemaakt doordat de beperkte vrijwilligerscapaciteit vooral is ingezet voor het project Gezond Best samen fit. Het is de bedoeling om dit project in 2023 weer aan te zwengelen.

Werkgroep Wonen op z’n Best

Ook in 2022 zijn er, net als in eerdere jaren, weer geen of weinig verzoeken binnengekomen om een gratis woningscan uit te laten voeren waarbij aandacht gegeven wordt aan (val)veiligheid en levensloopbestendigheid. Mogelijk is er nog steeds onvoldoende bekendheid met deze dienst, maar mogelijk bestaat er voor deze dienst, terecht of onterecht, toch geen echte behoefte.

Extern overleg

Het bestuur van SeniorenRaadBest wil in goed contact blijven met andere Bestse organisaties die zich inzetten voor het welzijn van senioren. Naast de Gemeente Best zijn dat diverse maatschappelijke organisaties, zowel professionele- als vrijwilligersorganisaties. Zo heeft het bestuur in het afgelopen jaar weer een viertal keer overleg gehad met de Wethouder(s) van Zorg, Welzijn en Wonen. Belangrijk was hierbij bijvoorbeeld het onderwerp “Samen Gaan” over het mogelijk onderbrengen van de functies van Welzijn Best in die van het gemeentehuis. Daarnaast is er periodiek overleg geweest met het Platform Dementie over beleid en voortgang, is er overleg geweest met het Gehandicapte Platform Best en is er occasioneel overleg geweest met de Adviesraad Sociaal Domein.

Intern overleg

In 2022 is er, met uitzondering van de maand augustus, maandelijks een gecombineerde bestuurs-en projectleidersvergadering gehouden. Afhankelijk van beschikbaarheid was dat in het Trefpunt of in Bestwijzer.

Op 14 juni heeft er in het Trefpunt een kennismakingsbijeenkomst plaatsgevonden van het bestuur en alle vrijwilligers van SeniorenRaadBest.

Op 13 september was er in het Trefpunt een evaluatiebijeenkomst met de spelbegeleiders en coaches van de gebruikersgroepen van het Senioren Trefpunt.

Op 20 september was er in het Trefpunt een gezamenlijke bijeenkomst van alle bestuursleden van SeniorenRaadBest, KBO Best en PVGE Best.

De organisatie van SeniorenRaadBest in 2022

De Stichting SeniorenRaadBest heeft volgens haar statuten geen leden. In 2022 bestond deze stichting uit een bestuur van zeven leden, ondersteund door een tiental vrijwilligers en geadviseerd door een Raad van Advies van drie personen.

Het bestuur

Deze bestond uit voorzitter Frans den Dekker, penningmeester Giel van Schijndel en secretaris Toos de Groen, de voorzitters van KBO Best en PVGE Best, Paul Gondrie en Cor van den Bosch en de bestuursleden voor belangenbehartiging van KBO Best en PVGE Best, Ben de Klerk en Luud Raaijmakers. De eerste drie genoemden worden in de statuten ook wel de onafhankelijke bestuursleden genoemd.

De vrijwilligers

In 2022 is het bestuur bijgestaan door de volgende vrijwilligers:

Annelies Berende (Werkgroep Zorg en Clientondersteuning)
Tonnie van den Hurk (Werkgroep Zorg)
Johan Callens (PR & Communicatie, Informatiebijeenkomsten, Proms)
Joke van Dooren (Informatiebijeenkomsten)
Sjef van Gastel (Werkgroep Wonen en Beheer Trefpunt)
Jan Peerlings (Werkgroep Zorg)
John Peeters ( Zorg- en Dienstenwijzer, Werkgroep Zorg, PR & C)
Hans Roosen (Beheer Trefpunt)
Ria van de Ven (Werkgroep Zorg)
Jacob Wesseling (Beheer website)
Leo van Zeeland (Werkgroep wonen)

De Raad van Advies

Deze bestond in 2022 uit Anita Dahmen, Jan Ackermans en Nico Vrijenhoek.