Het Platform Zorg is samengesteld uit een aantal mensen die sterke binding hebben met of grote interesse hebben in de zorgverlening in Best. Het werkveld bestaat uit belangenbehartiging van vooral senioren, maar ook overige inwoners van Best op het gebied van zorgverlening in de breedste zin. Op deze pagina zullen rapporten, bevindingen en activiteiten van het platform worden gepubliceerd

Doelstelling

 1. Gesprekspartner zijn van politiek, vrijwilligersorganisaties en professionals in de zorg;
  meedenken bij nieuwe ontwikkelingen ten behoeve van collectieve belangen voor senioren in Best.
 2. Het opsporen van knelpunten en problemen in de zorgverlening, deze bespreekbaar maken
  en het zoeken met anderen naar mogelijke oplossingen.
 3. Vinger aan de pols houden bij de invoering van veranderingen op zorggebied bij de gemeente en
  bij zorgorganisaties.
 4. Initiatieven nemen om activiteiten op te starten ter verbetering van de zorgverlening in Best.
 5. Inwoners van Best op de hoogte houden van alles wat in Best aan zorg en diensten geboden wordt


Speciale aandachtsgebieden

 1. Huishoudelijke hulp, dagbesteding, mantelzorgondersteuning, vervoer, hulpmiddelen (Wmo)
  Bewaken van de wijze waarop de gemeente en de zorgorganisaties uitvoering geven aan de aan hen opgedragen activiteiten in het sociale domein, speciaal de Wmo betreffende, in het bijzonder huishoude¬lijke hulp, dagbesteding, ondersteuning van mantelzorgers, onder¬steu¬ning bij vervoer en hulpmid¬de¬len. Ook het evalueren van de resultaten dienaangaande van uitgevoerde klanttevreden-heidsonderzoeken. Dit doet het platform in samenwerking met de Wmo-adviesraad en de clïënt-ondersteuners.

 2. Bestwijzer en WBO
  Het functioneren van Bestwijzer en WBO volgen, met name het Wmo-loket, Steunpunt Mantelzorg, Steunpunt Vrijwilligers, Steunpunt Ouderenzorg, en het Activerend ouderenbezoek. Signaleren wan-neer de prestaties beneden verwachting zijn en dit aankaarten bij Bestwijzer respectievelijk WBO.

 3. Huisartsenzorg en spoedzorg.
  Vingers aan de pols houden bij de wijze waarop eerstelijnszorg wordt verleend door de gezamen¬lijke huisartsen, praktijkonder¬steuners en de Centrale Huisartsen Post (buiten de reguliere praktijk¬uren en in de weekenden) en signalering waar er knelpunten zijn.

 4. Samenwerking vrijwilligersorganisaties in de zorg .
  Voeling houden en overleg plegen met alle vrijwilligersorganisaties in de zorg. Dit gebeurt via de driemaandelijkse afstembijeenkomsten van het VOZ.

 5. Burgerparticipatie in zorgaangelegenheden
  Proactief advies geven aan de gemeente over burgerparticipatie op zorggebied. Zo nodig partici¬peren in een platform als ervaringsdeskundige. Signaleringsfunctie naar de gemeente toe.

 6. Inzichtelijk maken aan inwoners van alle mogelijkheden op zorggebied
  Informatie verschaffen aan de senioren van Best over alle professionele en vrijwillige zorgorganisa¬ties, hun diensten, werkwijzen en procedures; Dat gebeurt middels informatiebijeenkomsten en publicatie van een Zorg-en dienstenwijzer, zowel op papier als actueel online.
  Indien daar aanleiding toe is, kan het aantal aandachtsgebieden worden uitgebreid.

Bijeenkomsten van het platform

Het platform komt gemiddeld 1 x per 6 weken bijeen voor overleg. Hierop kunnen deskundigen en werkers in de zorg worden uitgenodigd om de platformleden op de hoogte te brengen van wat er speelt op een bepaald gebied in de zorg. Van de platformbijeenkomsten worden aantekeningen gemaakt, alsook de gemaakte werkafspraken vastgelegd.


Platformdeelnemers
Het platform bestaat uit de volgende personen:

        Annelies Berende (cliëntondersteuner)
        Tonnie van den Hurk (technisch voorzitter)
        Jan Peerlings
        John Peeters
        Ria van de Ven

Mensen die interesse hebben om mee te werken, worden uitgenodigd zich aan te melden bij Tonnie van den Hurk, tel. 0499-373964, email: apmgvandenhurk@onsbrabantnet.nl