Welkom op de website van SeniorenRaadBest

Uil 1De stichting SeniorenRaadBest is opgericht met de missie om voor alle senioren van Best een optimaal leefklimaat te bevorderen. Anders verwoord: om er voortdurend aan bij te dragen dat de gemeente Best op gewenst niveau “ouderenproof” is en blijft. Het bijdragen heeft gewoonlijk het karakter van beleidsbeïnvloeding. Beleid van de gemeentelijke overheid maar ook van de betreffende maatschappelijke organisaties.( professionals- en/of vrijwilligers).

Deze senioren duiden we vaak aan als 55-plussers. Het abstracte verzamelbegrip “leefklimaat” hebben wij opgedeeld naar de aspecten Welzijn, Zorg, Wonen/woonomgeving, Mobiliteit en Dienstverlening. Wij beschouwen deze aspecten in brede zin en zijn ons ook bewust dat het nogal eens nodig zal zijn om combinaties van aspecten als één geheel te toetsen op de mate van “ouderenproof-zijn”.

De stichtingsakte is op 4 december 2009 bij de notaris gepasseerd. De stichting staat voor een eenduidige bundeling van krachten van KBO Best, PVGE Best en Gildenkwartier Best toegespitst op de plaatselijke collectieve belangen gerelateerd aan voornoemde aspecten.Ter oriëntatie het gaat nu in Best om ongeveer zeven duizend senioren. De stichting kent per definitie geen leden maar wel actief betrokken belanghebbenden.

De SeniorenRaadBest stelt zich ook tot doel om senioren aan te sporen actief te blijven deelnemen aan het plaatselijke maatschappelijke leven. In wezen zou het groots zijn om te bereiken dat we in Best  de “vergrijzing” weten te “verzilveren”. Anders gezegd: senioren zijn onontkoombaar een deel van het probleem van de vergrijzing maar zij kunnen ons inziens ook een (creatief en actief) deel van de oplossing zijn/worden.

De SeniorenRaadBest zal de onontbeerlijke externe communicatie zeer eigentijds met een interactieve website ondersteunen, geflankeerd door publicaties in lokale media o.a. Groeiend Best en Omroep Best .