Behoefteonderzoek senioren Best

De gemeente Best heeft door de Vrije Universiteit Brussel een behoefteonderzoek onder senioren laten uitvoeren. De resultaten daarvan zijn vervat in dit rapport en aanbevelingen. Het behoefteonderzoek brengt de situatie van senioren uit de gemeente Best in beeld. Onder senioren wordt verstaan ‘mensen van 60 jaar en ouder’. Vanwege de grote omvang van deze groep en de diversiteit in kenmerken van senioren, wordt de groep senioren ingedeeld in drie leeftijdscategorieën: de groep 60-69 jaar; de groep 70-79 jaar en de groep van 80 jaar en ouder. In dit onderzoek worden vier hoofdonderwerpen nader belicht. Allereerst wordt ingegaan op persoonskenmerken van de respondenten. Vervolgens wordt beschreven hoe het met de fysieke, psychische en sociale gezondheid, alsmede met de zelfredzaamheid van senioren is gesteld. Een volgend onderwerp geeft inzicht in de huisvesting, de kwaliteit van de woning en de leefbaarheid van de woonomgeving, zoals die door de respondenten worden beoordeeld. Het laatste onderwerp heeft betrekking op de maatschappelijke participatie van senioren en op de wijze waarop zij hun dag invullen. De verschillende onderwerpen zijn vervat in een gevalideerde vragenlijst van 79 gesloten vragen en subvragen, die door 393 mensen is ingevuld. In tegenstelling tot eerdere behoefteonderzoeken viel op dat sommige respondenten, met verwijzing naar de Wet bescherming persoonsgegevens, sommige vragen niet hebben ingevuld en expliciet vermeldden dat beantwoording naar hun identiteit zou kunnen verwijzen.
In Nederland zijn vanaf 2012 ongeveer 20 gemeenten betrokken of betrokken geweest bij het behoefteonderzoek, omgerekend gaat het om data van ongeveer 8500 senioren. Deze gegevens maken het, desgewenst, mogelijk te beoordelen in hoeverre resultaten van het behoefteonderzoek in Best overeenkomen dan wel afwijken van qua grootte vergelijkbare gemeenten. Vanwege de coronacrisis heeft het behoefteonderzoek in Best een andere opzet gekend dan 8 jaar geleden. Bij het eerste behoefteonderzoek heeft een groot aantal enquêteurs een representatieve groep geselecteerde senioren thuis bezocht en de vragenlijst aan de deur overhandigd. Bij het tweede behoefteonderzoek, dat evenals het eerste behoefteonderzoek tot stand is gekomen op initiatief van SeniorenRaadBest, is de interesse van mogelijke respondenten gekweekt door informatie van de gemeente in de weekbladen en door nieuwsbrieven van organisaties die zich op ouderen richten. Duidelijk is geworden, en dat lag ook in de lijn der verwachtingen, dat de inspanningen van enquêteurs tot een hogere deelname leidt dan door informatie in nieuwsbrieven en weekbladen. Om die reden heeft het proces van Behoefteonderzoek senioren gemeente Best
gegevensverzameling bij een representatieve groep senioren een paar maanden meer tijd in beslag genomen dan bij het vorige onderzoek. Maar uiteindelijk hebben 393 respondenten de vragenlijst zodanig ingevuld dat de gegevens konden worden verwerkt. Een hele mooie prestatie mag worden gezegd, niet in de laatste plaats door de beschikbaarheid van een Vragenteam van SeniorenRaadBest en ambtelijke inspanningen onder leiding van de heer Piet Schrijver.