Werkgroep Zorg

De werkgroep Zorg is samengesteld uit een aantal mensen die sterke binding hebben met of grote interesse hebben in de zorgverlening in Best. Het werkveld bestaat uit belangenbehartiging van vooral senioren, maar ook overige inwoners van Best op het gebied van zorgverlening in de breedste zin. Op deze pagina zullen rapporten, bevindingen en activiteiten van de werkgroep worden gepubliceerd.

Doelstelling

 1. Gesprekspartner zijn van politiek, vrijwilligersorganisaties en professionals in de Zorg;
  meedenken bij nieuwe ontwikkelingen ten behoeve van collectieve belangen voor senioren in Best.
 2. Het opsporen van knelpunten en problemen in de zorgverlening, deze bespreekbaar maken
  en het zoeken met anderen naar mogelijke oplossingen.
 3. Vinger aan de pols houden bij de invoering van veranderingen op zorggebied bij de gemeente en
  bij zorgorganisaties.
 4. Initiatieven nemen om activiteiten op te starten ter verbetering van de zorgverlening in Best.
 5. Inwoners van Best op de hoogte houden van alles wat in Best aan zorg en diensten geboden wordt

Speciale aandachtsgebieden

 1. Huishoudelijke hulp, dagbesteding, mantelzorgondersteuning, vervoer, hulpmiddelen (Wmo)
  Bewaken van de wijze waarop de gemeente en de zorgorganisaties uitvoering geven aan de aan hen opgedragen activiteiten in het sociale domein, speciaal de Wmo betreffende, in het bijzonder huishoudelijke hulp, dagbesteding, ondersteuning van mantelzorgers, ondersteuning bij vervoer en hulpmiddelen. Ook het evalueren van de resultaten dienaangaande van uitgevoerde klanten tevredenheidsonderzoeken. Dit doet de werkgroep zoveel mogelijk in samenwerking met de en de Cliëntenraad Sociaal Domein en de cliëntondersteuners.
 2. Bestwijzer en LEV-Best
  Het functioneren van Bestwijzer en LEV-Best volgen, met name het Wmo-loket, Steunpunt Mantelzorg, Steunpunt Vrijwilligers, Steunpunt Ouderenzorg, en het Activerend ouderenbezoek. Signaleren wanneer de prestaties beneden verwachting zijn en dit aankaarten bij Bestwijzer respectievelijk LEV-Best.
 3. Huisartsenzorg en spoedzorg
  Vingers aan de pols houden bij de wijze waarop eerstelijnszorg wordt verleend door de gezamenlijke huisartsen, praktijkondersteuners en de Centrale Huisartsen Post (buiten de reguliere praktijkuren en in de weekenden) en signalering waar er knelpunten zijn.
 4. Samenwerking vrijwilligersorganisaties in de zorg
  Voeling houden en overleg plegen met alle vrijwilligersorganisaties in de zorg. Dit gebeurt via de driemaandelijkse afstembijeenkomsten van het VOZ.
 5. Burgerparticipatie in zorgaangelegenheden
  Proactief advies geven aan de gemeente over burgerparticipatie op zorggebied. Zo nodig participeren in een platform als ervaringsdeskundige. Signaleringsfunctie naar de gemeente toe.
 6. Inzichtelijk maken aan inwoners van alle mogelijkheden op zorggebied
  Informatie verschaffen aan de senioren van Best over alle professionele en vrijwillige zorgorganisaties, hun diensten, werkwijzen en procedures; Dat gebeurt middels informatiebijeenkomsten en publicatie van een Zorg en Dienstenwijzer, zowel op papier als actueel online.
  Indien daar aanleiding toe is, kan het aantal aandachtsgebieden worden uitgebreid.

Bijeenkomsten van de werkgroep
De werkgroep komt gemiddeld 1 x per 6 weken bijeen voor overleg. Hierop kunnen deskundigen en werkers in de zorg worden uitgenodigd om de werkgroep leden op de hoogte te brengen van wat er speelt op een bepaald gebied in de zorg. Van de werkgroep bijeenkomsten worden aantekeningen gemaakt, alsook de gemaakte werkafspraken vastgelegd.

Werkgroep deelnemers
De werkgroep bestaat uit de volgende personen:

Annelies Berende (cliëntondersteuner)
Tonnie van den Hurk (technisch voorzitter)
Jan Peerlings
John Peeters
Laura Peeters
Mirjam van Schijndel

Mensen die interesse hebben om mee te werken, worden uitgenodigd zich aan te melden bij Tonnie van den Hurk, tel. 0499-373964, email: apmgvandenhurk@onsbrabantnet.nl