Wonen

SeniorenRaadBest streeft naar passende woningen voor ouderen

In de missie van de SeniorenRaadBest is wonen en de woonomgeving een van de aandachtsvelden. Het streven is senioren in Best de mogelijkheid bieden om zolang mogelijk in de huidige woning of woonomgeving op een prettige, comfortabele en veilige manier te blijven wonen. Dit is onder andere gebaseerd op het Behoefteonderzoek Senioren. Een werkgroep besteedt continu aandacht aan dit onderwerp.
Uit het Behoefteonderzoek, uitgevoerd door prof. dr. M. Kardol, blijkt dat wonen voor senioren aandacht verdient. Ouderen willen en moeten zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen, maar de voorwaarden moeten wel aanwezig zijn.
De gemeente Best heeft op aangeven van de SeniorenRaad Best de daarvoor nodige voorwaarden in nota “Wonen en zorg” en de Woonvisie 2017 vastgesteld. In deze nota en de woonvisie is het beleid van de gemeente Best op deze aspecten geformuleerd. De SeniorenRaadBest stelt zich tot doel de uitvoering van dit beleid nauwgezet te volgen en waar nodig verder te stimuleren.

Continu betrokken
Senioren moeten volgens de werkgroep Wonen en woonomgeving de mogelijkheid hebben, indien de huidige woning niet meer voldoet of geschikt is te maken, een andere passende woning (veilig, comfortabel en prettig) te betrekken. Eventueel in de eigen wijk of buurt met een beter of bereikbaarder voorzieningenniveau. “Ook moet het mogelijk zijn bijzondere woonvormen voor gelijkgestemde groepen te realiseren”, vindt Jo Goossens van de werkgroep. “De werkgroep is door eigen activiteiten en contacten met andere organisaties en instanties continu betrokken bij alle deelgebieden van het werkveld.”
De werkgroep, bemenst met specifieke deskundigheid, verzorgt onder andere periodieke informatie, zoals lezingen en bijeenkomsten over woningaanpassing; de opmaak en actualisatie van eenvoudig toegankelijke informatie zoals brochures, het betreffende onderdeel van de SRB website, documentatie en voorbeelden van toe te passen materialen en aanpassingen; heeft contactpersonen en deskundigen voor huisbezoek en specifiek advies en voert periodiek overleg met de gemeente Best en marktpartijen zoals corporaties, projectontwikkelaars en beleggers. Dit om bestemmingsplannen te actualiseren, eventueel nieuw te redigeren en initiatieven voor de doelgroepen te stimuleren.

Missie
De werkgroep streeft ernaar het ouderen mogelijk te maken langer zelfstandig te wonen in een veilige woning in een door hen gewenste woonomgeving.
Doelstelling
Informatie over veilig wonen is eenvoudig vindbaar en toegankelijk. Ook is duidelijk welke organisaties en partijen daarbij kunnen adviseren. Publicaties en periodieke informatie bijeenkomsten zorgen ervoor dat senioren en hun omgeving zich bewust zijn van de afnemende lichamelijke flexibiliteit en het daaruit voortkomende risico op ongevallen in en om het huis.
Vanuit dit bewustzijn kan men tijdig kiezen voor, het op maat “opplussen” van de huidige woning of, voor een levensloop bestendige woning. Vrijwilligers en professionals zijn beschikbaar voor actieve voorlichting in gesprekken met de doelgroep. Op verzoek van de senior en zijn of haar mantelzorg omgeving is verdergaande advisering mogelijk. Daarbij kunnen in de woning gevaarlijke en onveilige situaties worden gesignaleerd en aanbevelingen gedaan over de verbeter mogelijkheden.
In de gemeente Best is er in de verschillende marktsegmenten, sociale huur, middel dure – vrijesector huur en koop, op de juiste locaties voldoende aanbod van levensloop bestendige woningen.

Organisatie
Inrichten en deelnemen in een afstemgroep met professionals van onder andere ergotherapie, thuiszorg, welzijn, woningcorporaties en vrijwilligers. De afstemgroep zorgt voor de verspreiding van informatie en organiseert via huisbezoek de eventuele signalering van onveilige woonsituaties. Opzetten en deelnemen in een team van daarvoor opgeleide vrijwilligers en professionals dat aanbevelingen en advisering over verbeteringen doet, voorlichtingsbijeenkomsten organiseert en de betreffende informatie actueel houdt.
Het aanbod en de realisatie van voldoende levensloop bestendige woningen is vast agendapunt in het periodiek overleg tussen het gemeentebestuur en vertegenwoordigers van de SeniorenRaadBest.

Acties

  • Starten van opleidingen voor vrijwilligers op het gebied van signalering en advisering over veilig en levensloop bestendig wonen.
  • In samenwerking met de bestaande professionele organisaties teams voor informatie, signalering en advies inrichten.
  • Op internet, in Bestwijzer en via flyers informatie over wonen, veiligheid, opplussen en de weg naar realisatie geven.
  • Organiseren periodieke bijeenkomsten in samenwerking met politie, brandweer en gespecialiseerde bedrijven over veiligheid in huis en woningaanpassing.
  • Periodiek overleg met de gemeente en stakeholders over de realisatie van levensloopbestendige woningen.